Informacja o wyniku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Dodano: 28 czerwiec 2012 godz. 09:10
W dniu 26 czerwca 2012 r. wpłynęło do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie pismo Departamentu Kontroli Zamówień Współfinasowanych ze Środków Unii Europejskiej Urzędu Zamówień Publicznych informujące o wynikach kontroli uprzedniej postępowania przetargowego na roboty budowlane pn. Kontrakt nr 1 - "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego". Przedmiotowa kontrola przeprowadzona została na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. N 113, poz. 759 ze zm.), zgodnie z którymi ma ona obligatoryjny charakter w przypadku zamówień współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej, jeśli wartość zmówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro.
W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych naruszeń w zakresie przeprowadzonego postępowania.
Przypomnijmy, że wartość kontrolowanego Projektu wynosi 711 415 215 PLN , natomiast wynik kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie stwierdzający naruszeń stanowi pozytywne przejście ostatniej przeszkody natury formalnej i tym samym otwiera możliwość podpisania umowy z Wykonawcą.
Więcej informacji
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".