Podpisanie Umowy z Wykonawcą Budowy Zakładu

Dodano: 20 lipiec 2012 godz. 12:27
W dniu 18 lipca 2012 r. w siedzibie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie, została podpisana umowa z Mostostalem Warszawa S.A. tj. Wykonawcą budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Umowę, w obecności Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin, Mariusza Kądziołki - Wiceprezydenta Miasta Szczecin, prof. Stefana Berczyńskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUO Sp. z o.o. i innych, licznych gości reprezentujących Gminę Miasto Szczecin i Mostostal Warszawę S.A. podpisali; Tomasza Lachowicz - Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. oraz Andrzej Sitkiewicz Wiceprezes Zarządu Mostostal Warszawa S.A i Robert Korzeniowski Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Handlowy Mostostal Warszawa S. A.
Szczecin, ze wszystkich miast starających się o realizacje tego typu Projektu, jako pierwszy podpisał umowę z Wykonawcą.

Przypomnijmy pokrótce, jak do tego doszło; ogłoszenie o zamówieniu w zakresie zaprojektowania i wybudowania Instalacji zostało opublikowane w dniu 26.08.2011. Wpłynęły cztery oferty o następujących ofertach cenowych:
Konsorcjum firm Warbud S.A. Cena ofertowa: 656 522 955,00 PLN
Mostostal Warszawa S.A. Cena ofertowa: 666 198 796,10 PLN
RAFAKO S.A. Cena ofertowa: 731 727 000,00 PLN
Konsorcjum firm INTEGRAL Engineering - ERBUD S.A. Cena ofertowa: 737 129 563,85 PLN

Ocena złożonych ofert odbyła się w oparciu o 2 grupy kryteriów:
Cena i Koszty (w tym w szczególności: całkowity koszt inwestycji, koszty eksploatacyjne, gwarancje)
Ocena techniczna i architektoniczna (w tym w szczególności: parametry techniczne, koncepcja architektoniczna).
W sumie oferty były oceniane pod kątem stopnia spełniania 89 kryteriów szczegółowych.

11 kwietnia 2012 roku został wyłoniony Generalny Wykonawca robót tj. Mostostal Warszawa S.A. Czterech oferentów odwołało się od ogłoszonych wyników przetargu. Odbyły się trzy rozprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej, na których wszystkie zarzuty zostały oddalone. 26 czerwca 2012 r. wpłynęła od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych informacja o wynikach kontroli uprzedniej nie stwierdzającą żadnych naruszeń w zakresie postępowania przetargowego. W dniu 18 lipca 2012 r. została podpisana umowa na Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu.
Mostostal, zgodnie z zapisem kontraktu, ma 1250 dni od podpisania umowy na zdobycie wszystkich pozwoleń, zaprojektowanie, budowę i uruchomienie instalacji. Pierwsze odpady zostaną zutylizowane w grudniu 2015 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w kwocie 255 000 000 PLN w ramach działania 2.1. priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, jak również ze środków preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Zdjęcia

Więcej informacji
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".