Obligacje

Dodano: 26 październik 2012 godz. 14:50
W dniu 25 października 2012 r. doszło pomiędzy Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie do podpisania umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji.

Program emisji obligacji zostanie uruchomiony w celu pozyskania przez emitenta środków pieniężnych na sfinansowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT, naliczanego w związku z realizacją Projektu pn. "Kontrakt nr 1: Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Obligacje zostaną wyemitowane w ramach wielokrotnych emisji, z możliwością ich rolowania, do maksymalnej kwoty 35.000.000,00 PLN, z okresem zapadalności do dnia 30 września 2016 r.
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".