Aktualności

Obligacje

W dniu 25 października 2012 r. doszło pomiędzy Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie do podpisania umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji.

Program emisji obligacji zostanie uruchomiony w celu pozyskania przez emitenta środków pieniężnych na sfinansowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT, naliczanego w związku z realizacją Projektu pn. "Kontrakt nr 1: Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Obligacje zostaną wyemitowane w ramach wielokrotnych emisji, z możliwością ich rolowania, do maksymalnej kwoty 35.000.000,00 PLN, z okresem zapadalności do dnia 30 września 2016 r.
Dodano: 26 październik 2012 godz. 14:50 Obligacje Czytaj dalej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

Informujemy, że decyzja z dnia 21 czerwca 2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" oraz decyzja z dnia 14 kwietnia 2011 r. o przeniesieniu decyzji z dnia 21 czerwca 2010 r. na rzecz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie jest opublikowana na stronie internetowej Zakładu w zakładce: Zamówienia Publiczne / Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Dodano: 24 październik 2012 godz. 12:32 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody Czytaj dalej

Z wizytą u sąsiadów

W dniu 18 sierpnia 2012 r. miał miejsce piknik integracyjny dla mieszkańców Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka, na którym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. uczestniczył zarówno jako sąsiad jak i jeden ze sponsorów.

Było to już trzecie tego typu spotkanie zorganizowane przez Radę Osiedla i miało na celu zintegrowanie mieszkańców Osiedla Międzyodrza z mieszkańcami Ogrodów Działkowych Wyspa Pucka
Zaproszenie przyjęli włodarze miasta, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Szczecin współpracujących z Radą Osiedla, Radni Miasta Szczecin oraz przedstawiciele straży pożarnej. Łącznie na pikniku, który miała miejsce na boisku Ogrodów Działkowych Wyspa Pucka bawiło się około tysiąca osób.
Dodano: 28 wrzesień 2012 godz. 11:27 Z wizytą u sąsiadów Czytaj dalej

Podpisanie Umowy z Wykonawcą Budowy Zakładu

W dniu 18 lipca 2012 r. w siedzibie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie, została podpisana umowa z Mostostalem Warszawa S.A. tj. Wykonawcą budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Umowę, w obecności Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin, Mariusza Kądziołki - Wiceprezydenta Miasta Szczecin, prof. Stefana Berczyńskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUO Sp. z o.o. i innych, licznych gości reprezentujących Gminę Miasto Szczecin i Mostostal Warszawę S.A. podpisali; Tomasza Lachowicz - Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. oraz Andrzej Sitkiewicz Wiceprezes Zarządu Mostostal Warszawa S.A i Robert Korzeniowski Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Handlowy Mostostal Warszawa S. A.
Dodano: 20 lipiec 2012 godz. 12:27 Podpisanie Umowy z Wykonawcą Budowy Zakładu Czytaj dalej

Streszczenie - Raport o odziaływaniu na środowisko

Raport o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"

Tekst jednolity wraz z uzupełnieniem - streszczenie
Dodano: 03 lipiec 2012 godz. 11:34 Streszczenie - Raport o odziaływaniu na środowisko Czytaj dalej

Informacja o wyniku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

W dniu 26 czerwca 2012 r. wpłynęło do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie pismo Departamentu Kontroli Zamówień Współfinasowanych ze Środków Unii Europejskiej Urzędu Zamówień Publicznych informujące o wynikach kontroli uprzedniej postępowania przetargowego na roboty budowlane pn. Kontrakt nr 1 - "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego". Przedmiotowa kontrola przeprowadzona została na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. N 113, poz. 759 ze zm.), zgodnie z którymi ma ona obligatoryjny charakter w przypadku zamówień współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej, jeśli wartość zmówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro.
W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych naruszeń w zakresie przeprowadzonego postępowania.
Przypomnijmy, że wartość kontrolowanego Projektu wynosi 711 415 215 PLN , natomiast wynik kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie stwierdzający naruszeń stanowi pozytywne przejście ostatniej przeszkody natury formalnej i tym samym otwiera możliwość podpisania umowy z Wykonawcą.
Dodano: 28 czerwiec 2012 godz. 09:10 Informacja o wyniku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Czytaj dalej
Więcej informacji
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".